PIP
 
稱量儀表
 
設計和生產量度重量、測力、壓力和力矩的電子儀表,使用於工業過程裡、稱量系統、在研究實驗室等等 ...
                 
型號
分度
設定點
輸入
電源
功能
選項
註釋

MP1
精度: 0.05%

�9.999
2
2mV/V 1mV/V 3mV/V
4-20mA 0-5V
0-10V
230Vac 115Vac 24Vdc
12Vdc
過濾器
零值
峰值
模擬輸出

MP2E
精度:0.005%
�50.000
4
2mV/V 1mV/V 3mV/V
4-20mA 0-5V
0-10V
230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc
峰值
卸載
保留值

提供傳感器於載波頻率

RS485 Modbus

USB


MP2000
精度:0.005%
�300.000
4
2mV/V 1mV/V 3mV/V
4-20mA 0-5V
0-10V
230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc
峰值
卸載
保留值

提供傳感器於載波頻率

USB


MP4
精度:0.01%
�50.000

2

10

2mV/V 1mV/V 3mV/V
4-20mA 0-5V
0-10V
230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc
峰值
卸載
保留值

記錄儀

4 輸入給:
傳感器
測力計

壓力傳感器

位移傳感器

矩力傳感器

溫度 PT100


MP10
精度:0.0025%

10 編程通道

�200.000
/
2mV/V 1mV/V 3mV/V
230Vac
線性

提供傳感器於載波頻率

RS232輸出


MP10/2
精度:0.0025%

2 編程通道

�200.000
/
2mV/V 1mV/V 3mV/V
230Vac
自我校準
過濾器
零值
峰值
保留值
提供傳感器於載波頻率

MP6A
精度:0.005%

�50.000
/
2mV/V 1mV/V 3mV/V
4-20mA 0-5V
0-10V
230Vac
峰值
保留值

提供傳感器於載波頻率

USB


PC2M
校準器

精度:0.0025%

/
/
/
/

正和負步寬:

0.0 mV/V
0.4 mV/V
0.8 mV/V
1.2 mV/V
2.0 mV/V

訊號
校準器

DFI
精度:0.02%

�25.000
/
2mV/V 1mV/V 3mV/V
1 年自主無需充電
過濾器
零值
峰值

提供傳感器於載波頻率

RS232C


DFX
精度:0.04%

�25.000
/
2mV/V 1mV/V 3mV/V
1 年自主無需充電
過濾器
零值
峰值

提供傳感器於連續拉力

RS232C

低成本


TA4/2
模擬
變送器

精度:0.02%

/
/
2mV/V
24Vdc
模擬
過濾器
零值
DIN 路軌版本 (TA4D)

TA5F
數字式
變送器

精度:0.01%

+200.000
/
2mV/V
24Vdc
過濾器
分辨率
校準
零值

DIN 路軌版本 TA5D

RS485
Modbus


TAUSB
數字式
變送器

精度:0.025%

�20.000
/
2mV/V
/
過濾器
零值

USB


TA2USB
數字式
變送器

精度:0.01%

�50.000
/
2mV/V
/
過濾器
零值

USB

2 輸入
4 輸入


SG4
接線盒

/
/
/
/
/
DIN 路軌版本 SG4D